Östermalms saluhall

Östermalms saluhall uppfördes för över 120 år sedan och har successivt byggts om och renoverats, men fungerar än i dag som en populär och attraktiv saluhall. Mellan 2016 och 2020 byggs saluhallen om och får bland annat ett nytt automatiskt avfallssugsystem för att effektivt och hygieniskt ta hand om avfallet från saluhallens handlare och verksamheter.

Logiwaste har fått uppdraget att leverera ett system som ska installeras i två olika fastigheter. Inledningsvis installeras en temporär lösning i en tillfällig saluhall. Denna består av ett avfallsinkast i ett miljörum vilken kopplas ihop med avfalssugsystemet.

Därefter totalrenoveras den permanenta saluhallen dit även sopsugssystemet kopplas in. Till den stora saluhallen installeras två inkastpunkter.

I en underjordisk terminal utanför saluhallen samlas avfallet in till en komprimerande container. Terminalen hanterar avfallet från både den temporära och den permanenta saluhallen.

Avfallet slängs av användarna i avfallsinkast som mellanlagras och därefter sugs via ett rörsystem för uppsamling i container. När containern är fylld och redo för avhämtning lyfts den till marknivå av avfallsentreprenör med hjälp av ett lyftbord. Systemets drift och funktionalitet styrs och övervakas av ett styrsystem.

 
Projektinformation
 • Kund: Stockholms Stad
 • Plats: Stockholm, Sverige
 • Användning: Kommersiell verksamhet, Saluhall
 • System: DN400 mm stationärt sopsugssystem
 • Antal fraktioner: En. Restavfall
 • Avfallsmängd: 700 ton/år
 • Antal inkast: Tre
 • Rörlängd: Cirka 250 meter
 • Terminal: Under mark, komprimator med container som lyfts till marknivå vid tömning
 • Påbörjat: 2015
 • Driftstart: 2018