• Så fungerar
    avfallshantering
    med Logiwaste
    sopsugssystem

 

Stationära sopsugssystem består av ett förgrenat rörsystem med inkastpunkter och en terminal dit avfallet sugs med hjälp av vacuum. I terminalen separeras luften från avfallet som därefter lagras i en container för vidare transport till avfallsanläggning.

Avfallet slängs

Avfallet slängs

Avfallspåsar slängs i ett eller flera inkast beroende på antal fraktioner som ska hanteras. Inkasten kan placeras på strategiska platser inomhus, utomhus, i flera våningsplan och utformas på en mängd olika sätt för att uppfylla krav på form och funktion.
Avfallet mellanlagras

Avfallet mellanlagras

Soporna mellanlagras tillfälligt ovanför en lagringsventil som hindrar avfallet från att falla vidare ner i rörsystemet. Vid förutbestämda tidpunkter eller när mängden sopor uppnått en viss nivå öppnas ventilen och soporna i inkastet töms.
Avfallet transporteras i rörsystem

Avfallet transporteras i rörsystem

Med hjälp av undertryck sugs sedan soporna genom sopsugens rörsystem som binder samman inkasten med terminalen. Rörsystemen placeras normalt under mark utomhus och/eller inomhus, på vägg, i golv eller tak. Rörsystemet delas oftast upp i sektioner med hjälp av sektioneringsventiler för att minska känsligheten för störningar och för att kunna optimera driften av systemet. Sektioneringsventilerna stänger respektive öppnar delar av rörsystemet vid behov. Längst ut på varje rörgren finns en tilluftsventil monterad, ev. med ljuddämpare, för att ett luftflöde skall kunna skapas i systemet.
Avfallet samlas i containers i terminalen

Avfallet samlas i containers i terminalen

I terminalen finns förutom uppsamlande avfallscontainrar bland annat fläktar, komprimatorer och filter. Terminalen och containrarna kan antingen placeras under mark eller installeras i en befintlig byggnad.
Containern hämtas från terminalen

Containern hämtas från terminalen

Containern hämtas från terminalen när den uppnått rätt fyllnadsnivåer eller vid bestämda tidpunkter. Antalet avfallstransporter i området reduceras kraftigt jämfört med traditionell sophantering med kärl och soprum. Det enda tillfället en lastbil krävs är när containern ska hämtas från terminalen. Detta gör även att hämtning kan ske när det är låg trafikbelastning i området.