Solbjersområdet, Lund

I de nordöstra delarna av Lund är den nya stadsdelen Brunnshög på väg att växa fram. I framtiden ska upp emot 40.000 personer bo och arbeta i området som kommer att karaktäriseras av en hållbar och yteffektiv stadsmiljö.

Solbjersområdet är den första stora etappen i den nya stadsdelen. Logiwaste levererar rörnät och inkastpunkter till det nya sopsugssystemet för hushålls-, papperskorgs- och verksamhetsavfall med option på att även leverera terminalanläggningen. I uppdraget ingår även ansvar för projektering och gräventreprenad.

Området är ett exempel på ett hållbart helhetstänkande där avfallets infrastruktur för boende och kommersiella lokaler knyts samman med offentligt tillgängliga papperskorgar på ett genomtänkt och smart sätt.

Lösningen som Logiwaste levererar är en modern lösning som underlättar för de boende och verksamma i området att göra rätt när de ska slänga sitt hushållsavfall. Med sortering av fyra olika fraktioner avfall kommer användarna att få en effektiv och samtidigt miljömässigt hållbar lösning i området. Avfallsinkasten är anpassade för snabb, hygienisk och enkel hantering av avfallet med en hög grad av automation. Utöver sopinkast för de boende kommer även tjugo inkast för verksamheter och ett tiotal papperskorgar i området att vara en del av infrastrukturen och kopplade till sopsugsanläggningen.

 
Projektinformation

Land: Sverige
Stad: Lund
Användningsområden: Bostadsområde
Antal boende: 700 bostäder
Projektet genomförs: 2016-2021

 
Projektdata

Typ av system: Stationärt vakuumsystem
Antal fraktioner: 4
Typ av avfall: Restavfall, papp, förpackningar, matavfall
Avfallsmängd: 131 ton restavfall/år, 73 ton papper/år
Antal inkast: Cirka 30
Antal ventiler: Cirka 30
Rördimension: 400 mm
Rörlängd, meter: 1300 m