Solbjersområdet, Lund

I de nordöstra delarna av Lund är den nya stadsdelen Brunnshög på väg att växa fram. I framtiden ska upp emot 40.000 personer bo och arbeta i området som kommer att karaktäriseras av en hållbar och yteffektiv stadsmiljö.

Solbjersområdet är den första stora etappen i den nya stadsdelen. Området är ett exempel på ett hållbart helhetstänkande där avfallets infrastruktur för boende och kommersiella lokaler knyts samman med offentligt tillgängliga papperskorgar på ett genomtänkt och smart sätt.

Lösningen Logiwaste levererar är en modern sopsugslösning som underlättar för de boende och verksamma i området att göra rätt när de ska slänga sitt hushålls-, papperskorgs- och verksamhetsavfall. Med sortering av fyra olika fraktioner avfall får användarna en effektiv och samtidigt miljömässigt hållbar lösning i området med kraftigt reducerat antal tunga avfallstransporter i närområdet.

Avfallsinkasten är anpassade för snabb, hygienisk och enkel hantering av avfallet. Utöver sopinkast för de boende kommer även tjugo inkast för verksamheter och ett tiotal papperskorgar i området att vara en del av infrastrukturen och kopplade till sopsugsanläggningen.

I levereransen ingår rörnät och inkastpunkter till sopsugssystemet med option på att även leverera en terminal och terminalbyggnad.
I uppdraget ingår även ansvar för projektering och entreprenad för grävning.

 
Projektinformation
  • Kund: Lunds renhållningsverk
  • Plats: Lund, Sverige
  • Användning: 700 bostäder och kommersiella verksamheter
  • System: DN400 mm stationärt sopsugssystem
  • Antal fraktioner: Fyra. Restavfall, papp, förpackningar och matavfall
  • Avfallsmängd: 131 ton restavfall/år, 73 ton papper/år
  • Antal inkast: Totalt över 60 st bostadsinkast, 20 st verksamhetsinkast och 10 st papperskorgar
  • Rörlängd: 1.300 meter
  • Påbörjat: 2016